วันที่ 16 พฤษภาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตเพื่อร่วมกันหารือถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ และจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน ณ แปลงนาสาธิต

a63 68

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตเพื่อร่วมกันหารือถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ และจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน ณ แปลงนาสาธิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 68

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตเพื่อร่วมกันหารือถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ และจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานณ แปลงนาสาธิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนศึกษาดูงานการจัดทำแปลงนาและยังได้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมปศุสัตว์พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน มาให้คำแนะนำช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น ปลูกขิง การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน และการปลูกโกโก้ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น