วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจแปลงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการทำนาแบบรักษ์โลก ณ ตำบลดอนคาและตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 67

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจแปลงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการทำนาแบบรักษ์โลก  ณ ตำบลดอนคาและตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 67

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ร่วมกับนายไพรัช หวังดี หัวหน้าโครงการ Thai Rice NAMA  ตรวจแปลงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการทำนาแบบรักษ์โลก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลดอนคาและตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี