วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมโครงการส่งเสริมชาวนาไทย ปลูกข้าว เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 66

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมโครงการส่งเสริมชาวนาไทย ปลูกข้าว เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 66

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดประชุมโครงการส่งเสริมชาวนาไทย ปลูกข้าว เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ ถึงแนวทางในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน การประชุมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ณ วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี