วันที่ 23 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมการสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

a63 62

วันที่ 23 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมการสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ

page63 62

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการเรียนรับรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศไทย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ