วันที่ 13-17 เมษายน 2563 ปฏิบัติงาน เก็บข้อมูล เก็บเกี่ยวข้าวทั้งต้นระยะน้ำนมด้วยเครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์

a63 61

วันที่ 13-17 เมษายน 2563 ปฏิบัติงาน เก็บข้อมูล เก็บเกี่ยวข้าวทั้งต้นระยะน้ำนมด้วยเครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 61

วันที่ 13-17 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานติดตามแปลงเรียนรู้ เก็บข้อมูล เก็บเกี่ยวข้าวทั้งต้นระยะน้ำนมด้วยเครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ แล้วนำไปเข้าเครื่องอัดข้าวหมักข้าว พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข41 จำนวน 5 ไร่ สามารถอัดก้อนได้ประมาณ 40 ก้อน เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรปลูกข้าวทดแทนอาหารสัตว์ที่มีปริมาณขาดแคลนในฤดูแล้ง ดำเนินการ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์