วันที่ 20 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดมาตรการตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

a63 59

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติกำหนดมาตรการจัดตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19

page63 59

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติกำหนดมาตรการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ  ตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และป้ายรณรงค์ป้องกันCOVID-19เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ บริเวณประตูทางเข้า และสถานที่ปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ