วันที่ 7 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมข้าราชการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

a63 57

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมข้าราชการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 

page63 57

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมข้าราชการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีข้าราชการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัย และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ