วันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ปฏิบัติงานติดตามแปลงเรียนรู้และเลือกหาสถานที่เพื่อใช้ในการรับรองเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และแรงงานคน หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 54

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ปฏิบัติงานติดตามแปลงเรียนรู้และเลือกหาสถานที่เพื่อใช้ในการรับรองเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และแรงงานคน  หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 54

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนางสาวไพริน ทองไกร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติงานติดตามแปลงเรียนรู้และเลือกหาสถานที่เพื่อใช้ในการรับรองเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และแรงงานคน ซึ่งแปลงเรียนรู้นี้เป็นต้นแบบการปลูกต้นข้าวระยะน้ำนม เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรปลูกข้าวทดแทนอาหารสัตว์ที่มีปริมาณขาดแคลนในฤดูแล้ง ดำเนินการ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี