วันที่ 18 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติณ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Financial Times เกี่ยวกับการทำนาอย่างยั่งยืนลดโรคร้อน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมู่11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 53

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Financial Times เกี่ยวกับการทำนาอย่างยั่งยืนลดโรคร้อน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมู่11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

page63 53

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  และนายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) และกลุ่มเกษตรกร smart farmers ของอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Financial Times เกี่ยวกับการทำนาอย่างยั่งยืนลดโรคร้อน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก GIZ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยกลุ่มเกษตรกรอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำนาเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ลดโลกร้อน  โดยการปรับเลเซอร์ด้วย Land Leveling ปรับดิน เพิ่มประสิทธิภาพการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ลดการใช้น้ำทำนา การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และการจัดการฟางอย่างมีประสิทธิภาพ