วันที่ 17 มีนาคม2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ติดตามงานโครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์ แปลงเกษตรกร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

a63 52

วันที่ 17 มีนาคม2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ติดตามงานโครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์  แปลงเกษตรกร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

page63 52

วันที่ 17 มีนาคม2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ติดตามงานโครงการพัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการข้าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวและกรมปศุสัตว์ จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกต้นข้าวระยะน้ำนม โดยวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์เป็นทางเลือกให้เกษตรกรปลูกข้าวทดแทนอาหารสัตว์ที่มีปริมาณขาดแคลนในฤดูแล้ง ในการนี้ได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวทั้งต้นและหมักเป็นอาหารสัตว์ โดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ แปลงเกษตรกร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร