วันที่ 13 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการและดำเนินงานระบบทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

a63 51

วันที่ 13 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการและดำเนินงานระบบทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

page63 51

วันที่ 13 มีนาคม 2563  นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการและดำเนินงานระบบทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) โดยมีผู้แทนกรมการข้าวจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร การหารือเกี่ยวกับหลักการจัดตั้งระบบเงินทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสบทบของเกษตรกร การแบ่งปันผลกำไรจากผู้ให้บริการ กระบวนการจัดสรรเงินทุนแก่ผู้ให้บริการ และแนวทางผู้ให้บริการเข้าถึงเครื่องจักรและการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาที่ยั่งยืน