วันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a63 49

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมการหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page63 49

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งการนำผลงานวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาปรับใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวโดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ซึ่งมีเจ้าหน้ากรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตข้าวและความต้องการเมล็ดพันธุ์ของตลาด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ