นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563

a63 45

นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563  ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

page63 45

นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ในหัวข้อ นวัตกรรมข้าวก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0”  โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ดังนี้

1. ประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการทำนารูปแบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่นาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวปรมาภรณ์  เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

2. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะตามโครงการนำร่องเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

3. การสะสมของซิลิกอนและผลต่อความต้านทานเพลี้ยกระโดดสี้นำตาลในข้าวพันธุ์ต่างๆ โดย นางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

4. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในข้าว โดย นางสาวผกามาศ วงค์เตย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

และผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการ

1. ปริมาณสารฟินอลิคแฟลและผลของการเก็บรักษาในพันธุ์ข้าวไทย โดย นางสาวผกามาศ วงค์เตย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

2. การประเมินความชื้น ปริมาณโปรตีนและอมิโลส สำหรับการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปิ โดย นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านข้าวในสาขาต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร