วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม Web conference ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล (ชั้น 3 ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

a63 20

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม Web conference  ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล (ชั้น 3 ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 20

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม Web conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63 และติดตามสถานการณ์การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล (ชั้น 3 ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีมี นางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม