วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 ศูนย์ 100 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 16

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 ศูนย์ 100 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 16

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาตินายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวปรมาภรณ์  เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 ศูนย์ 100 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรอำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการศูนย์ข้าวชุมชน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดโดยสำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เพื่อให้เกษตรเกิดความเข้าใจในการรวมกลุ่มและเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน