วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

a63 15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

page63 15 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มี อธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม   เพื่อร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการวิจัย และการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านข้าว พร้อมทั้งร่วมพิจารณายกร่างคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร