วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 10

วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 10

วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเตียน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงาน บริษัทข้าว CP จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 คน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง บริษัทข้าวCP ให้ความรู้เรื่องการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 และราคาข้าว กข43 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและตระหนักถึงการทำนาในสภาวะขาดแคลนน้ำโดยทำนาแบบเปียกสลับแห้ง