วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 8

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 page63 8

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่เผาฟาง โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้จัดงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการเผาพื้นที่การเกษตร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาของชุมชน