วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO/RAP) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการทำเกษตรอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงข้าว

a63 5

วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO/RAP) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการทำเกษตรอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงข้าว 

page63 5

วันที่ 9 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO/RAP) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการทำเกษตรอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงข้าว ณ นาแปลงใหญ่บ้านสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ บ้านวังพลับใต้ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี