วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวั

a63 4

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

page63 4

วันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และมีหน่อยงานเข้าร่วม ดังนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ และ การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน