วันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง

a63 3

วันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 

page63 3

วันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวปรมาภรณ์  เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ,เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และGIZ  มีเกษตรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100 คน