วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและกระบวนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควายสุพรรณบุรี) อำเภอศรีประจันต์

a62 92

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและกระบวนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์  ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควายสุพรรณบุรี) อำเภอศรีประจันต์ 

page62 92

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและกระบวนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกรจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควายสุพรรณบุรี) อำเภอศรีประจันต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะแกะ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยรัฐบาลมีประกันราคาและตลาดรองรับ