วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 90

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 90

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริการแจกน้ำดื่ม กาแฟ เอกสารความรู้ด้านข้าว ให้ประชาชนได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีหน่วยงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรีนำน้ำดื่มมาร่วมแจกจ่ายระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี