วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามและร่วมจัดนิทรรศการ ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะในนาข้าว ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติระหว่าง 10 กระทรวง

a62 88

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามและร่วมจัดนิทรรศการ ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะในนาข้าว  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติระหว่าง 10 กระทรวง

page62 88

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามและร่วมจัดนิทรรศการ ท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะในนาข้าว  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติระหว่าง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน มี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  สำหรับความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งเป็นข้อมูลต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลทางด้านการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของภาครัฐ และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ