วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วัดลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 85

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

page62 85

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิตร วันไชยชนะวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้และแสดงตัวอย่างจริงของแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ และพันธุ์ข้าวต่างๆ พร้อมกับแจกเอกสาร โดยในครั้งนี้ประธานในพิธี ประชาชนให้ความสนใจเข้าชม และขอความรู้เรื่องการแยกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรูข้าว และแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นจำนวนมาก