วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

a62 84

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

page62 84

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และรับนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ