วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบา

a62 83

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page62 83

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง กรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับ