วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP)

a62 81

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP)

page62 81

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรหลักการผลิตข้าวยั่งยืน (Standard for Sustainable Rice Cultivation: SRP) ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี โดยมีดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษากรมการข้าวเป็นประธานพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากร Smart Officers เพื่อขยายผลสู่การผลิตเกษตรกรเป็น Smart Farmers และ General Farmers ตามลำดับ ภายใต้โครงการ Thai Rice Nationally Appropriate Mitigation Action (Thai Rice NAMA) ที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมการข้าวและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ยอมรับและผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน