วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลง

a62 80

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลง

page62 80

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นางสาววันพร เข็มมุกด์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช กรมส่งเสริมการเกษตร และ Miss Chan Hong Twu เจ้าหน้าที่จากองค์กร Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่องปัญหาอุปสรรคการเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาโรคและแมลงในการปลูกข้าวของเกษตรกร การปรับทิศทางการทำงานเชิงรุกของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เรื่องข้าวของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภายใต้โครงการ Plantwise (Rice) Program in Thailand มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 10 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11  ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรคาบี่ (CABI) เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกโดยการให้ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยความร่วมมือของ 49 ประเทศ