วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition ศึกษาดูงาน

a62 78

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition ศึกษาดูงาน 

page62 78

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ แก่ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคข้าวทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุม Business Unusual 2Nd Global Sustainable Rice Conference and Exhibition จำนน 40 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ระบบมาตรฐาน GAP การบริหารจัดการระบบการเกษตรความแม่นยำสูง และเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ แปลงนาพันธุ์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ