วันที่ 30 กันยายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

a62 76

วันที่ 30 กันยายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

page62 76

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำการ และจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ณ อาคารขวัญข้าว มีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  4ราย คือ1) นางสาวนภาพร กันตะวงษ์ พนักงานพิมพ์ ส. 4 2) นางจริญ ปั้นโอ้ พนักงานการเกษตร ส.2 3)นายไพโรจน์ แสงทอง พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช.2 ลูกจ้างประจำ และ 4) นางสุบิน ตึ๋งพันธุ์  คนงานทดลองการเกษตร พนักงานราชการ ในโอกาสนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้มอบของที่ระลึกเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ