วันที่ 29 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 75

วันที่ 29 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 75

วันที่ 29 กันยายน 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงาน มี  นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงสีข้าวสุพรรณบุรี (บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กว่า 200 ราย