วันที่ 20 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

a62 74

วันที่ 20 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท๊อปคอน คอร์ปเรชั่น และบริษัท Shanghai Zuoanxihul Electronic ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

page62 74

วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายพิทวัส  วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตรกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท๊อปคอน คอร์ปเรชั่น และบริษัท Shanghai Zuoanxihul Electronic ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมกการข้าว ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการข้าว ให้ร่วมลงนาม มี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน ลดปัจจัยการผลิต และประหยัดเวลา สำหรับใช้เป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป และได้ Big Data Platform ด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบช่วยในการตัดสินใจสำหรับการผลิตให้แก่เกษตรกร การคาดการณ์ การเตือนภัย การประเมินผลผลิต รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุนให้ภาครัฐใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ทั้งยังช่วยกำหนดทิศทางภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วย