วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 72

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 72

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้และแสดงตัวอย่างจริงของแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ และพันธุ์ข้าว กข43 พร้อมกับแจกเอกสาร โดยในครั้งนี้ประธานในพิธีและประชาชนให้ความสนใจเข้าชม และซักถามความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นจำนวนมาก