วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ย้อนรอยกระบือไทย”

a62 69

วันที่ 21 สิงหาคม 2562  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ย้อนรอยกระบือไทยณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) หมู่ที่ 7 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 69

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ย้อนรอยกระบือไทยณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) หมู่ที่ 7 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายภูวสิษฐ์  บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมงาน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องพันธุ์ข้าว กข79 , กข43 พร้อมกับแจกเอกสาร กิจกรรมในงาน มีการร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ การสาธิตการผสมพันธุ์เทียมของกระบือ การสาธิตใช้กระบือไถนา และการสาธิตการดำนา  มีประชาชนผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก