วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมงาน Fried day นำเสนอผลงาน ของแต่ละกลุ่ม

a62 68

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมงาน Fried day นำเสนอผลงาน ของแต่ละกลุ่ม 

page62 68

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 จัดกิจกรรมงาน Fried day นำเสนอผลงาน ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สาธิตการทำสารสกัดสะเดา กลุ่มที่ 2 สาธิตการแปรรูปข้าวโดยทำน้ำข้าวกล้องงอก กลุ่มที่ 3  สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และกลุ่มที่ 4 สาธิตการสำรวจนิเวศในแปลงนา โดยมี นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนา เข้าร่วมฟังและชมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้