วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

a62 67

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

page62 67

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง การใช้สารเคมี โดย นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ