วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชหลังนา

a62 65

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชหลังนา 

page62 65

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชหลังนา โดย นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชหลังนา ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ