วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 63

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 63

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนไปให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน  ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้ เรื่อง โรคข้าว-แมลงศัตรูข้าว พันธุ์ข้าว กข79 และ กข43 การนำข้าวพันธุ์ กข79 และ กข43  มาหุงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิม พร้อมทั้งแจกเอกสารโดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจชิมข้าวทั้ง 2 พันธุ์ และปรึกษาเรื่องพันธุ์ข้าว กข79 โรค-แมลงศัตรูข้าวพร้อมวิธีการป้องกันกำจัดเป็นจำนวนมาก