วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในนาข้าว การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในดิน และการทำปุ๋ยหม

a62 59

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในนาข้าว การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในดิน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

page62 59

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง 1. การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในนาข้าว วิทยากรโดย นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  2. การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในดิน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วิทยากรโดย นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ