วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6

a62 57

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 6

page62 57

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วย นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 หัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ให้การตอนรับ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบใบประกาศแก่นักเรียนชาวนารุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ