วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว

a62 55

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว 

page62 55

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว วิทยากรโดย นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ