วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของสารสะเดา และฝึกปฏิบัติทำน้ำสกัดจากสะเดา

a62 54

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องประโยชน์ของสารสะเดา และฝึกปฏิบัติทำน้ำสกัดจากสะเดา 

page62 54

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่องประโยชน์ของสารสะเดา และฝึกปฏิบัติทำน้ำสกัดจากสะเดา วิทยากรโดย นายชาตรี จำปาเงิน ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ