วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การเพาะข้าวในถาดเพาะกล้านาโยน และหว่านข้าวในแปลงกล้า

a62 52

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การเพาะข้าวในถาดเพาะกล้านาโยน และหว่านข้าวในแปลงกล้า 

page62 52

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่6 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การเพาะข้าวในถาดเพาะกล้านาโยน และหว่านข้าวในแปลงกล้า เพื่อนำต้นกล้าที่ได้ไปใช้ในแปลงนาทดลองของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ การเพาะกล้า หว่านข้าว ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจพร้อมกับลงมือทำด้วยตนเอง ณ สถานที่เพาะกล้า ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ