วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 50

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 50

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอเดิมบางนางบวช หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้ เรื่อง โรคข้าว-แมลงศัตรูข้าว และพันธุ์ข้าว พร้อมกับแจกเอกสาร มีประชาชนให้ความสนใจปรึกษาเรื่องโรค-แมลงศัตรูข้าวพร้อมวิธีการป้องกันกำจัดเป็นจำนวนมาก