วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

a62 49

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

page62 49

            วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โดยมี นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรชาวนา ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ให้การต้อนรับและร่วมงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ภายใต้แนวคิด "ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากลณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

            ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้รับหมอบหมายจากกรมการข้าวให้ดำเนินการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนาของไทย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 และปี 2562 การให้ความสำคัญด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาไทย รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาและการพัฒนาข้าวไปสู่สากล

 สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย                                                                                                       

1. การจัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พันธุ์

2. การจัดแสดงพันธุ์ข้าวนุ่ม

3. นิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย

- บูธเทคโนโลยี Omics จัดแสดงข้อมูลด้านฟิโนมิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และวิวัฒนาการการวัดความหอมในข้าว

- บูธ เกษตรอัจฉริยะ จัดแสดงข้อมูลการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

- บูธ โรงเรียนเกษตรกรชาวนา

4. นิทรรศการโครงการสำคัญของกรมการข้าว ปี 2562 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562

5. นิทรรศการด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว และผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562

6. การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าว

7. การแสดงวิถีชีวิตชาวนา ในรูปแบบลานวิธีชีวิตชาวนา และการแสดงพื้นบ้าน

8. การประกวดการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา รุ่นอายุ 6-9 ปี เทคนิคสีไม้ และรุ่นอายุ 10-12 ปี เทคนิคสีชอล์ก ภายใต้หัวข้อ ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล

9. การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการผลิตตลาดข้าวนุ่มเพื่อการส่งออก และเกษตรอัจฉริยะกับชาวนาไทย 4.0

         การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรชาวนา รวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน ภาคเอกชน จำนวน 16 แห่ง และผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 20 ราย เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงาน และผลสำเร็จของ โครงการฯ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่นำไปสู้การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน