วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ Smart agriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว ในนาแปลงใหญ่ ปี 2562

a62 45

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ Smart agriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว ในนาแปลงใหญ่ ปี 2562

page62 45

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ Smart agriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว ในนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่บ้านสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายธิรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวตอนรับ และนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กรมการข้าว เกษตรกร ผู้ประกอบการร่วมงานและให้การต้อนรับ

การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ โดยมีการเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตของเกษตรกร กับกรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะ ที่ได้มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการผลิตพืช เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การวิเคราะห์ดินเพื่อจัดทำแผนที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเตรียมพันธุ์พืช การดูแลกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรต่างๆมาใช้ อาทิเช่น เครื่องปลูก เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกำจัดวัชพืชที่มีความแม่นยำสูง เครื่องตรวจวัดความต้องการธาตุอาหารพืช เครื่องให้ปุ๋ยอัติโนมัติตามค่าวิเคราะห์ดิน ระบบการควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ การใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจการเจริญเติบโตของพืชร่วมกับการพ่นสารชีวภัณฑ์ เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ การใช้ sensor ตรวจวัดสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแปลงเรียนรู้เพื่อนำไปสู่พัฒนา Big Data Platform ที่สามารถประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ internet เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งระบบการประมวลผลเหล่านี้คณะกรรมการฯกำลังขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการหลักหรือ War room ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ได้นำไปใช้ โดยมีเป้าหมายจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใน 5 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

การสาธิตระบบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสาหรับการผลิตข้าวแบ่งเป็น 6 ฐาน ดังนี้

1. สาธิตวิธีการปลูกข้าวแบบอัจฉริยะ 2 ระบบ 

ระบบนาดำ โดยใช้เครื่องด านาควบคุมน าร่องการเคลื่อนที่ด้วยระบบ GPS ร่วมกับการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ (auto steering) 

ระบบการทำนาหยอดข้าวงอก โดยใช้เครื่องหยอดข้าวต่อพ่วงต้นกำลังที่ควบคุมน าร่องการเคลื่อนที่ด้วยระบบ GPS ร่วมกับการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ (auto steering) เพื่อช่วยควบคุมทิศทางให้ตรงแนว ใช้พื้นที่ และเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สาธิตระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ มีระบบ sensor ตรวจวัดที่สามารถแสดงผล แจ้งเตือน และควบคุมการให้น้ำผ่าน application ได้ เพื่อสามารถควบคุมระดับน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ 

3. สาธิตการใช้เทคโนโลยี UAV แบบ fix wing ร่วมกับกล้องถ่ายภาพในการส ารวจติดตามบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การเกิดโรคและแมลงศัตรูข้าว 

4. สาธิตการใช้เทคโนโลยี UAV ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เพื่อประหยัดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

5. แสดงแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินรายแปลง เพื่อการจัดการการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ และลดปริมาณการ ใช้ปุ๋ยในนาข้าว 

6. การสาธิตแสดง IOT platform เพื่อเสนอข้อมูลการประเมินผลจาก sensors ต่างๆ ในแปลงนา เพื่อใช้ แจ้งเตือน การจัดการในแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

1. แนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

2. การปลูกข้าวด้วยรถดำนา และหยอดข้าวงอก ด้วยระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ (บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ เปอเรชั่น จำกัด) 

3. Sensors สำรวจความต้องการธาตุอาหารของพืช Laser land leveling (TOPCON) 

4. โดรนเพื่อพ่นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร (Bug Away) 

5. AGRI MAP (กรมพัฒนาที่ดิน) 

6. เทคโนโลยีจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) 

7. ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการการผลิตข้าวแปลงใหญ่ (GISTDA) 

8. โดรนเพื่อการเกษตร และ laser land leveling (บริษัท ศรีกำแพงแสน) 

9. ระบบน้ำอัจฉริยะ (บริษัท โคโมนิ จากัด) 

10. Application Farm Book (บริษัท คิวบ๊อกซ์ พอยท์) 

11.ระบบบริหารจัดการ Smart Agriculture (Amagin Co., Ltd) 

12. ระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ ( บริษัท อี พาวเวอร์ เซอร์วิส) 

13. Software (บริษัท ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด) 

14. Application Farmfeed (บริษัท อินฟิว จำกัด) 

15. แนะน าส านักงาน (สำนักส่งเสริมเศษฐกิจดิจิตัล) 

16. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

17. เครื่องหย่อนกล้าข้าว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

18. นวัตกรรมด้านความปลอดภัยของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (สมาคมนวัตกรรมเพื่อการเกษตร) 

19. เทคนิคการฉีดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ (กรมวิชาการเกษตร) 

20. การใช้ application ในการจ าแนกแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ (กรมการข้าว) 

21. การแสดง Platfrom ติดตั้งระบบ sensors เพื่อการสำรวจนาและประเมินสุขภาพข้าว 

(บริษัท Loxley จ ากัด (มหาชน)) 

22. Laser Land leveling กับการปรับพื้นที่การเกษตร (บริษัท ธาอัส จำกัด) 

การจัดงานรณรงค์ฯในวันนี้ เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ สมาคม ผู้ประกอบการ Startup ด้านการเกษตรอัจฉริยะที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และเกษตรกร ในรูปแบบประชารัฐ โดยการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรอัจฉริยะ รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของภาคการเกษตรและเกษตรกรต่อไปในอนาคต