วันที่ 23 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว

a62 43

วันที่ 23 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว

page62 43

วันที่ 23 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง พันธุ์ข้าวและการผสมพันธุ์ข้าว โดย นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจพร้อมกับลงมือทำด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ