วันที่ 18 เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2562

a62 42

วันที่ 18 เมษายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  และจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2562

page62 42

วันที่ 18 เมษายน 2561 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ชี้แจงและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ไตรมารสที่ 2 ปี 2562 และจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2562 ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ