วันที่ 9 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์

a62 41

วันที่ 9 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

 

page62 41

วันที่ 9 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ ในภาคเช้าเรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ ในแปลงนาของกลุ่ม ส่วนในภาคบ่าย ทำกิจกรรเรียนรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดย นางเพียงใจ นิสัยหาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ พันธุ์ข้าว และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการคัดข้าวในแปลงนาพันธุ์ข้าว กข43 ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ